top of page

02. Política de privacitat

Responsable de l'tractament

 

 

El responsable de l'tractament de les dades obtingudes a través de el lloc web és l'empresa MONTERO PROCURADORES, S.L. (d'ara en endavant '' MONTERO PROCURADORES ''), Passeig de Gràcia, 120, Pral. 2a, 08008, Barcelona, amb CIF B-59.552.919 i correu electrònic montero@monteroscp.com .

 

 

Finalitat de l'tractament de les dades

 

L'accés per part de MONTERO PROCURADORES a les dades de caràcter personal contingudes en els fitxers titularitat de l'Client, es realitzarà única i exclusivament amb la finalitat que MONTERO PROCURADORES pugui atendre les sol·licituds de l'Usuari i poder mantenir-lo informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els nostres productes i serveis, sense que pugui aplicar-los o utilitzar-los per a qualsevol altra finalitat.

 

 

 

Conservació de les dades

 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat o, si escau, mentre es mantingui la relació comercial entre les parts a partir de l'última confirmació d'interès

de l'Usuari, en aquests casos hauran de ser destruïdes o retornades a l'responsable d'ell mateix; la mateixa destinació s'haurà de donar a qualsevol suport o documents en què consti alguna dada de caràcter personal objecte de tractament. Tot això sense perjudici que hi hagi una previsió legal que exigeixi la conservació de certes dades o que aquests resultessin útils en cas de reclamació derivada de la prestació de serveis pactada.

 

 

 

Legitimació per al tractament de dades

 

La base legal de l'tractament de les dades de l'Usuari és el consentiment exprés per a realitzar l'atenció de les sol·licituds de l'Usuari i poder mantenir informat a el mateix, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els nostres productes i serveis. Així mateix, tal finalitat no està supeditada a el consentiment de dades que no siguin necessaris per a aquesta finalitat.

 

 

 

destinataris

 

L'Usuari autoritza expressament la cessió de les seves dades sempre que hi hagi una obligació legal per fer-ho, ja que MONTERO PROCURADORES no cedirà les dades en cap cas a tercers.

 

 

 

Exercici de drets

 

L'Usuari podrà exercir els següents drets, previstos en el RGPD, en relació a l'tractament de les seves dades personals:

 

• Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.

• Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.

• Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,

• Dret a oposar-se a el tractament.

• Dret a la portabilitat de les dades.

• Dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades.

 

Aquests drets podran ser exercits mitjançant una comunicació escrita dirigida MONTERO PROCURADORS, SL (d'ara en endavant '' MONTERO PROCURADORS ''), Passeig de Gràcia, 120, Pral. 2a, 08008, Barcelona o

per e-mail a l'adreça montero@monteroscp.com . En tots dos casos, l'Usuari interessat haurà d'acompanyar una còpia del seu document nacional d'identitat, passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui. Així mateix, l'informem que pot exercir els seus drets davant l'Autoritat de control competent, si escau, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), domicili al carrer Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid.

 

 

 

Mesures i nivells de seguretat

 

MONTERO PROCURADORES ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies de l'tractament, amb l'objecte d'evitar,

en el possible i sempre segons l'estat de la tècnica, l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Així mateix, MONTERO PROCURADORES garanteix que ha implementat mecanismes per:

 

Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic. Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat de l'tractament.

Pseudonimizar i xifrar les dades personals, si s'escau.

 

 

 

Àmbit d'aplicació

 

L'estructura de tractaments, equips i sistemes d'informació amb l'objecte de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s'aplicaran a tots els tractaments, temporals o permanents, titularitat de MONTERO PROCURADORES que continguin dades de caràcter personal, així com a qualsevol equip o sistema d'informació que els tracti.

 

 

 

Consentiment de l'usuari

 

L'Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present Política de Privacitat a l'complimentar qualsevol formulari de la pàgina web de MONTERO PROCURADORES, atorgant el seu consentiment inequívoc i exprés a MONTERO PROCURADORES, a el tractament de les dades d'acord amb les finalitats i serveis aquí reflectits. En el cas que l'Usuari faciliti a MONTERO PROCURADORES dades personals de tercers, l'Usuari declara que aquestes dades són veritables i que ha informat i ha sol·licitat el consentiment a aquests tercers, les dades dels quals ens facilita, que les seves dades personals seran tractats per MONTERO PROCURADORES en els mateixos termes que l'Usuari ha estat informat i prestat el seu consentiment en la present política de privacitat.

 

 

 

Informació comercial i promocional

 

Les dades de caràcter personal que ens faciliti mitjançant aquest formulari seran objecte de tractament per part de MONTERO PROCURADORES, amb l'objectiu de notificar-li continguts empresarials i comunicacions comercials de MONTERO PROCURADORES.

 

 

 

Confidencialitat i secret professional

 

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre MONTERO PROCURADORES i els clients o usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent-MONTERO PROCURADORES a l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establert a la normativa aplicable als Mesures de Seguretat dels tractaments automatitzats que continguin dades de caràcter personal. A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure sobre el contingut d'aquesta informació. La visualització de dades a través d'Internet, no suposarà l'accés directe a els mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

 

 

 

Canvis en la política de seguretat i en la protecció de dades

 

MONTERO PROCURADORES es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades

amb l'objecte d'adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se

de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació en el lloc web de MONTERO PROCURADORES.

 

 

 

Comunicacions de dades efectuades pel propi Usuari

 

Abans de facilitar al lloc web dades personals relatives a terceres persones, l'Usuari haurà d'obtenir el seu previ i exprés consentiment, havent-los informat dels termes continguts en aquesta Política de privacitat. L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a MONTERO PROCURADORES davant de qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de l'haver de descrit en aquest paràgraf.

bottom of page